top of page

Bấm vào trường của bạn dưới đây để xem các yêu cầu đọc trong mùa hè của họ.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Danh sách Đọc sách Mùa hè Bắt buộc của Trường

A collaboration between Randolph Public Schools, Turner Free Library, and Randolph Community Programs

Nhiều danh sách trường học sẽ được thêm vào trong suốt mùa hè!

RPS students will receive a copy of the book in June or they can borrow copies from the Turner Free Library. Collect your game board from the Turner Free Library and read to win this summer! In September, students will have a chance to share about the book with teachers and classmates. Bring your book with all your favorite parts marked!

Looking for more?

Randolph Reads '23 Branding.jpg
ChangeSings.jpg
SimonB.jpg

More Ways to Participate!

bottom of page